Zmiany w Regulaminie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy Ustawy Prawa telekomunikacyjnego.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, które wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).

 

Informacja prawna o zakresie zmian w Regulaminie:

Dodaje się postanowienia § 17 ust. 4-8 o następującej treści:

4.Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie art. 72a Ustawy;

5.W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych;

6.W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych płaconych u Operatora;

7.Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 i 6, oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu do dnia aktywowania usługi dostępu do Internetu w przypadku, o którym mowa w ust.4;

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. Ich akceptacja nie wymaga ze strony Abonenta żadnych działań, natomiast w przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy terminowej Operator uprawniony jest do naliczenia Opłaty Wyrównawczej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.

 

Informacja o zmianie Regulaminu.pdf