Plan połączenia Netia – IST

Zarząd IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (dalej „IST”) informuje, iż w dniu 28 września 2021 roku zarząd IST oraz zarząd spółki dominującej IST, tj. „NETIA” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) podpisały uzgodniony na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm. dalej „ksh”) plan połączenia, którego treść wraz z załącznikami zarząd IST i Netii udostępniają od dnia 30 września 2021 roku bezpłatnie do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie połączenia, zgodnie z art. 500 ksh.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku IST na Netię, bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów i bez zmiany statutu Netii. Przejęcie dotyczy jednoosobowej spółki zależnej Netii (art. 516 § 6 ksh) i będzie przeprowadzone bez sporządzania sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 ksh oraz bez badania planu połączenia przez biegłego, o czym stanowi art. 502 ksh.

Uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.